© 2014 Alon Kedem

"Fake Truth\ Fake News", Haifa museum of Art, 2019